Avtor: Jan Simončič

Založba: SDLP – Juno, Ljubljana: 2019

Prednaročila: info@sdzlp.si

Cena: 24 EUR

Društvo bo duhu avtorja denar od pesniške zbirke namenilo za založništvo literarnih del heretičnih piscev, ki so bili iz zgodovinsko političnih razlogov cenzurirani ali pozabljeni.

 

 

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.163.6-1

ISBN: 978-961-94682-0-3